เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูก "มะลิ" พืชเศรษฐกิจรายได้มั่นคง สร้างเงินแสนได้ไม่ยาก
   
ปัญหา :
 
 

ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงนิยมนำมา

จัดตกแต่งบนพานพุ่มหรือร้อยเป็นมาลัยนำไปกราบแม่เพื่อขอรับพรที่เป็นมงคลชีวิต

หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ด้วย การปลูกผลิตดอกมะลิขายในสภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจจึงเป็นทางเลือกสร้างเสริมรายได้ให้ครอบครัวมีวิถีมั่นคง วันนีจึ้งนำเรื่อง

มะลิดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ของชาวสวน มาบอกเล่า

สู่กัน

คุณสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี เล่าให้ฟังว่า มะลิเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ปลูกง่าย มี

ความสูง 1-2 เมตร ลำต้น เล็กกลม แตกกิ่งก้านสาขารอบลำต้น ลำต้นสีขาวนวล ใบ เป็นใบ

เดี่ยว แตกใบเรียงกันเป็นคู่ตามกิ่งก้าน ใบมนป้อม โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ

เป็นมัน สีเขียวเข้ม ใบกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อตามส่วนยอด

หรือง่ามใบ ขนาดเล็กสีขาวนวล มี 6-8 กลีบ เรียงกันเป็นวงกลมหรือซ้อนกันเป็นชัน้ แล้วแต่พันธ์ุ

ดอกบานเต็มที่ 2-3 เซนติเมตร ผล เป็นรูปกลมรีเล็ก สุกมีสีดำ ภายในมีเมล็ด

เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง จึงได้ส่งเสริมให้

เกษตรกรทำการผลิตในแบบผสมผสาน หรือผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม GAP (Good

Agricultural Practice) เพื่อให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด

ผู้บริโภค ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้ปลูกและผลิตเพื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีอำนาจต่อรอง

ด้านการตลาด

คุณลุงศักด์ิชาย กล่อมเสนาะ เกษตรกรปลูกมะลิ เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนหน้านีป้ ลูกส้มเขียว

หวาน ผ่านไปได้ระยะหนึ่งมีโรคและศัตรูพืชเข้าทำลายทำให้ไม่ได้รับผลผลิต จึงได้พิจารณา

ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันในครอบครัว และตัดสินใจปรับพืน้ ที่ปลูกมะลิ 5 ไร่ เพื่อทดแทนการปลูกส้ม

เขียวหวาน

การเตรียมดิน บนพืน้ ที่แปลงปลูกส้มเขียวหวาน ได้ทำการไถพรวนดิน ตาก 5-7 แดด เพื่อกำจัด

แหล่งที่อยู่อาศัยของโรคแมลงศัตรูพืชให้หมดไป

พันธ์ุปลูก ได้เลือกปลูกมะลิพันธ์ุเพชรบุรี นครสวรรค์ และราชบูรณะ เพราะเป็นชนิดพันธ์ุที่ปลูก

ง่าย ให้ดอกดก และตลาดต้องการ โดยได้ปลูกมะลิแบบวิธีผสมผสาน ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ

ดูแลบำรุงรักษา

การเตรียมกิ่งพันธ์ุ ได้ซือ้กิ่งพันธ์ุจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ เป็นกิ่งปักชำ ได้เลือกกิ่งพันธ์ุที่มี

ความสูง 30 เซนติเมตรขึน้ ไป จะทำให้ปลูกง่าย เจริญเติบโตสมบูรณ์ไว และติดดอกดก

การปลูก ได้ขุดหลุมปลูกกว้าง ยาว และลึก ด้านละ 30x30x30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย

หมักหรือปุ๋ยคอกแห้ง 3-5 กำมือ นำกิ่งพันธ์ุมะลิไปล้างนำ้เอาวัสดุเพาะออกให้เห็นรากสีขาว พูน

โคนที่ก้นหลุมปลูก วางให้รากต้นกล้าพันธ์ุหรือกิ่งพันธ์ุกระจายจะช่วยให้รากเดินและหาอาหาร

ได้ดี เกลี่ยดินกลบ แล้วให้นำ้แต่พอชุ่ม

มะลิปลูกใหม่ได้ให้นำ้ทุกวันในตอนเช้าหรือได้รับนำ้อย่างพอเพียง การปลูกต้นฤดูฝนก็ให้ได้รับ

นำ้จากนำ้ฝน จัดการแปลงปลูกให้ระบายนำ้ได้ดี ไม่ให้นำ้ขังแฉะ เพราะจะทำให้ต้นมะลิใบ

เหลือง ต้นแคระแกร็นและตาย เมื่อต้นมะลิเจริญเติบโตดี ได้ให้นำ้วันละครัง้ หรือ 2 วัน ต่อครัง้

หรือดูความชุ่มชืน้ ในดินก่อนให้นำ้

คุณลุงศักดิ์ชาย เล่าให้ฟังในท้ายนีว้่า หลังจากปลูก 10 วัน ได้ใส่ปุ๋ยยูเรีย ในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะ

ต่อต้น โดยหว่านให้กระจายรอบทรงพุ่ม พรวนหรือเกลี่ยดินกลบ หลังจากปลูก 30 วัน ได้ใส่ปุ๋ย

สูตร 16-16-16 ในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น โดยหว่านให้กระจายรอบทรงพุ่ม พรวนหรือเกลี่ยดิน

กลบ และหลังจากนัน้ อีกราว 40 วัน ได้ใส่ปุ๋ยคอกแห้งหรือปุ๋ยหมัก 1/2 กิโลกรัม ต่อต้น หว่านให้

กระจายรอบทรงพุ่ม พรวนหรือเกลี่ยดินกลบ จากนัน้ ได้ใส่ปุ๋ยเดือนละครัง้ ทุกครัง้หลังการใส่ปุ๋ย

ได้ให้นำ้แต่พอชุ่ม ต้นมะลิก็จะเจริญเติบโตได้ดี

ศัตรูพืช ถ้าตรวจพบว่ามีเพลีย้ไฟ ตั๊กแตน หรือหนอนเจาะดอกมะลิ เข้าทำลายไม่มากก็จับหรือ

ตัดกิ่งออกไปทำลายทิง้ หรือถ้าจำเป็นก็ฉีดพ่นสารสะเดาป้องกันกำจัด เป็นวิธีที่ทำให้ลดต้นทุน

การผลิตและไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในดอกมะลิ ทำให้ผู้ปลูกและผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์

จากดอกมะลิมีคุณภาพปลอดภัย

การเก็บเกี่ยว เมื่อปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาได้ดี ต้นมะลิก็เจริญเติบโตสมบูรณ์ หลังจากปลูกในราว

6 เดือนขึน้ ไป ก็เริ่มเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บได้เก็บเวลาเช้า แดดไม่ร้อน ดอกไม่ชำ้ ด้วยการใช้นิว้มือ

เด็ดดอกตูมโตเต็มที่ สีขาวนวลที่ตรงบริเวณก้านดอกใต้กลีบเลีย้งให้ขาดออกมาวางใส่ในถุงผ้า

ย่าม นำไปรวบรวมใส่ถุงพลาสติกสะอาด ถ้าเก็บในกล่องโฟมที่มีนำ้แข็งเกล็ดรองพืน้ และโรยปิด

ทับจะช่วยให้ดอกมะลิมีความสดได้นานก่อนนำส่งขาย

มะลิ 100 ต้น ได้ผลผลิตเฉลี่ย ดังนี้การเก็บดอกครั้งแรก จะได้ดอกมะลิราว 5 ลิตร เมื่อเก็บครั้ง

ที่ 2 จะได้ราว 10 ลิตร เก็บในครั้งที่ 3 จะได้ผลผลิต 20 ลิตร จากนัน้ จะทำการพักต้นด้วยการตัด

แต่งและบำรุงให้ต้นมะลิแตกกิ่งใหม่และได้ทรงพุ่มโปร่ง เมื่อต้นเจริญเติบโตสมบูรณ์จะเก็บดอก

มะลิได้ในราว 20 ลิตร

ตลาด ดอกมะลิที่รวบรวมไว้ได้นำไปขายที่ตลาดใกล้บ้าน ราคาขายส่ง ดอกมะลิในฤดูแล้งขาย

40-60 บาท ต่อลิตร ดอกมะลิในฤดูฝนขาย 150-250 บาท ต่อลิตร และดอกมะลิในฤดูหนาว

ขาย 500-2,000 บาท ต่อลิตร ราคาซือ้ขายนีขึ้น้ อยู่กับตลาดและฤดูกาล การปรับเปลี่ยนพืน้ ที่

มาปลูกมะลิพืชเศรษฐกิจสำคัญทำให้มีรายได้เงินแสนบาท ครอบครัวดำรงชีพได้แบบพอเพียง

มั่นคง และมีพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบแม่ ในวันแม่แห่งชาติด้วย

จากเรื่อง มะลิ...ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ของชาวสวน ทำ

ให้ผู้ปลูกมะลิมีรายได้มั่นคง ประชาชนมีดอกมะลิสีขาวนวล กลิ่นหอม ไปกราบแม่เพื่อ

การเชิดชูและเคารพต่อผู้มีพระคุณ ก็จะได้รับพรที่เป็นมงคลชีวิต สอบถามเพิ่มได้ที่

คุณลุงศักด์ิชาย กล่อมเสนาะ 72/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนำ้ รักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี โทร. (096) 260-5463 หรือที่ คุณตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร นักวิชาการส่ง

เสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี โทร. (02) 577-1986 ก็ได้นะครับ

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 23 ส.ค.59
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM