เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ระดับ A1
   
ปัญหา :
 
 
    ผมอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ทราบว่าประเทศไทยจะจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงมกราคม 2550 จากเนื้อข่าวระบุว่ามีการยกระดับขึ้นเป็น A1 นั้นหมายความว่าอย่างไร และแตกต่างกับระดับอื่นๆ อย่างไร ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ก่อนครับ
วิธีแก้ไข :
 
    การจัดมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ที่กำลังจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549-มกราคม 2550 การจัดงานมหกรรมครั้งนี้มีการยกระดับขึ้นจาก A2 ขึ้นเป็น A1 ทั้งนี้ การจัดลำดับชั้นการจัดงานพืชสวนระดับนานาชาติ แบ่งไว้ 4 ระดับ ดังนี้ ระดับ A1 เป็นการจัดมหกรรมพืชสวนขนาดใหญ่ ที่มีรอบการจัด 10 ปี ขึ้นไป หมายถึง หากเราจัดขึ้นในปี 2549 แล้ว ต้องรอไปอีก 10 ปี จึงจะจัดอีกครั้งได้ ก่อนจัดมหกรรมต้องแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักมหกรรมของโลกล่วงหน้าเป็นเวลา 6-12 ปี การจัดการแสดงต้องมีพืชสวนครบทุกประเภทและทุกสาขา ใช้พื้นที่จัดงานอย่างน้อย 312.5 ไร่ มีพื้นที่สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่และต้องจัดพื้นที่ให้กับประเทศที่ส่งผลงานมาร่วมแสดงอย่างน้อย 10 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด พร้อมกับต้องจ่ายเงินค่าประกันให้กับสำนักมหกรรมของโลก เป็นเงิน 20,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 600,000 บาท และใช้ระยะเวลาการจัดงาน 3-6 เดือน ระดับ A2 ก่อนจัดงานต้องแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักมหกรรมของโลกล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ปี และจัดได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง มีพื้นที่จัดแสดงขนาดเล็กกว่า A1 ใช้เวลาจัดงานไม่เกิน 3 เดือน ต้องจัดพื้นที่การแสดงให้ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ รวม 2,000 ตารางเมตร และต้องจ่ายเงินค่าประกัน 30,000 บาท ให้กับสำนักมหกรรมของโลก ระดับ B1 การแสดงจัดได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง ต้องยื่นใบสมัครก่อนจัดงาน 3-7 ปี มีระยะเวลาการแสดง 3-6 เดือน มีพื้นที่การจัดงาน 156 ไร่ มีพื้นที่สำหรับการจัดงานของต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ และต้องจ่ายเงินค่าประกัน 15,000 บาท และ ระดับ B2 การจัดแสดงไม่เกินปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมการแสดงต้องมีน้อยกว่าระดับ A1, A2 และ B1 ระยะเวลาจัดงาน 8-20 วัน ต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักมหกรรมของโลกก่อนจัดงาน 2 ปี พื้นที่การแสดงพฤกษชาติมีไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับการแสดงของต่างประเทศไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และต้องจ่ายค่าประกัน 7,500 บาท สำหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549-มกราคม 2550 ที่บริเวณโครงการไร่นาสาธิตแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร ในงานมหกรรมครั้งนี้ มีชื่อเป็นทางการว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ "ราชพฤกษ์ 2549" โดยมีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ครอบคลุมพื้นที่ 470 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงมีพระชนมพรรษา 79 พรรษา 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการส่งออก พืชผัก ผลไม้ เห็ด ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรไทย 3. เพื่อแสดงผลงานวิจัยที่ก้าวหน้าด้านพืชสวนและเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ 4. เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านพืชสวน ทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และ 5. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของการจัดงาน ต้องการให้ต่างประเทศเข้าร่วมแสดงผลงานไม่น้อยกว่า 30 ประเทศ และมีผู้เข้าชมงาน 2 ล้านคน กิจกรรมสำคัญของมหกรรมจัดงาน 1. แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านเกษตร 2. การแสดงนิทรรศการทั้งภายในและนอกอาคาร ทั้งองค์กรภายในและผู้แทนจากต่างประเทศ 3. การประกวดพันธุ์พืช เช่น กล้วยไม้ และพันธุ์พืชที่หายากจากทั้งภายในและนำเข้าจากต่างประเทศ 4. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับพืชสวน 5. การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของ 76 จังหวัด และอีก 7 ประเทศ และเพื่อเชิญชวนให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
3
ตำบล / แขวง :
สามเงา
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
63130
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ปีที่ 18 ฉบับที่ 377
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM