เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว
   
ปัญหา :
 
 
    ผมต้องการข้อมูลการเข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไร และรายละเอียดอื่นๆ นั้นมีอะไรบ้าง และจะติดต่อเข้าสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ไหนครับ ขอให้ คุณหมอเกษตร ทองกวาว แจ้งให้ทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
วิธีแก้ไข :
 
    โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม แก้ปัญหาของเกษตรกรที่ยากจน เป้าหมายสนับสนุนเกษตรกร 1 ล้านครอบครัว ให้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 5 ล้านตัว โครงการมีระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง 2551 ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดทำทะเบียนแม่โคที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ลูกโคด้วยวิธีผสมเทียม โดยใช้น้ำเชื้อโคพันธุ์ดีให้การอบรมเกษตรกร จำนวน 20,000 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงทำหน้าที่ช่วยการผสมเทียม โดยได้รับค่าตอบแทนเมื่อมีการให้กำเนิดลูกวัวแล้ว ในอัตราตัวละ 150 บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนม หรือ อ.ส.ค. ทำหน้าที่รับซื้อลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมจากเกษตรกรในราคาประกันตามคุณภาพของโค แล้วนำไปให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยง ครอบครัวละไม่เกิน 5 ตัว ด้วยวิธีให้ยืม คิดตามหน่วยเป็นน้ำหนักและนำส่งคืนเป็นน้ำหนัก ทั้งนี้จะถูกหักค่าดำเนินการ 10 เปอร์เซ็นต์ เข้ากองทุน โดยรัฐบาลเป็นผู้จัดหาเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุน เพื่อจัดซื้อโคขุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง อ.ส.ค.จะเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทเอกชนจัดจำหน่ายโคขุนเพศผู้เข้าโรงฆ่าสัตว์ และรับซื้อโคเพศเมียให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืมไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ใช้ผลิตลูกจำหน่ายต่อไป กรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันการศึกษาทำหน้าที่อบรมเกษตรกรผู้นำ เพื่อให้ทำหน้าผสมเทียมและฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มเกษตรกร และต้องมีคณะกรรมการบริหารขององค์กรไม่น้อยกว่า 2 คน ให้การรับรอง ต้องผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อและการทำบัญชีฟาร์มจากหน่วยราชการมาก่อน เป็นผู้สามารถเลี้ยงโคด้วยตนเองแลฃะมีแรงงานพอเพียง ประการสำคัญต้องไม่มีการเลี้ยงโคเนื้ออยู่ในปัจจุบัน มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในแหล่งที่จะเลี้ยงโค ผู้สมัครต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ คือเกษตรกรที่ขอยืมโคไปเลี้ยงและต้องขายคืนภายหลัง เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนจากน้ำหนักโคที่เพิ่มขึ้น และยินยอมให้หักค่าใช้จ่ายเข้าโครงการ 10 เปอร์เซ็นต์ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ยากจนไว้กับรัฐบาลไว้แล้ว สุดท้ายเมื่อโครงการประสบความสำเร็จ ประเทศไทยจะลดการนำเข้าเนื้อโคและโคมีชีวิต จากต่างประเทศปีละประมาณ 3,130 ล้านบาท ต้องการข้อมูลอื่นๆ ติดต่อสอบถามที่ กรมปศุสัตว์ หรือสำนักงานปศุสัตว์ทั่วประเทศ โทร. (02) 653-4444 หรือ (02) 653-4550-70 ในวันเวลาทำการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
7
ตำบล / แขวง :
ตาคลี
อำเภอ / เขต :
ตาคลี
จังหวัด :
นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
60140
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 348
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM