เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การบรรยายพิเศษ
   
ปัญหา :
 
 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่  โดย ดร.กำพล เสนาณรงค์
วิธีแก้ไข :
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงงาน ทรงแนะนำประชาชนที่อยู่ในชนบท ห่างไกลความเจริญและยากจน ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขและร่มเย็น ต้องอาศัยหลักการ พึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองก่อนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เบื้องต้นต้องผลิตข้าวปลาอาหารในครัวเรือนให้พอบริโภคเป็นอันดับแรก ความพอประมาณ เริ่มจากการลงแรง ทำกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป พยายามลดค่าใช้จ่ายจากภายนอก มีการเก็บหอมรอมริมให้มีการเพิ่มพูนก้าวหน้ายิ่งขึ้น เดินสายกลาง ทำงานที่ไม่โหมหนักจนเกินไป หรือทำงานน้อยเกินไป หากเป็นเกษตรกรก็ควรทำการเกษตรผสมผสานให้มีการกระจายแรงงานตลอดปี ลดค่าใช้จ่าย ผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้เอง เช่น พืชสมุนไพร หรือผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง มีภูมิคุ้มกัน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ขุดสระน้ำ เพื่อสำรองไว้ในฤดูแล้ง ลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและราคาผลผลิตผันผวนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ การปลูกพืชหลายชนิดในไร่นาจะช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี มีเหตุมีผล การผลิตหลายกิจกรรมต้องอาศัยการพิจารณาตรึกตรองด้วยสติปัญญา ด้วยเหตุและผล ที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ประเภทใดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และนิสัยของตนเอง ความสามัคคี มีให้ทั้งภายในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ควรช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน และ เป็นคนดี มีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง

ดังนั้น บุคคลใดหรือชุมชนใดนำกระแสรับสั่งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติแล้ว บุคคลหรือชุมชนนั้นๆ ย่อมดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข ร่มเย็นอย่างถ้วนหน้า
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 401
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM