เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ทำอย่างไรจึงจะผลิตพืชอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานของประเทศไทย
   
ปัญหา :
 
 
ผมมีความประสงค์จะผลิตพืชอินทรีย์ แต่ยังขาดข้อมูลการผลิตอย่างถูกต้อง จึงขอเรียนปรึกษาคุณหมอเกษตรว่า มีเทคนิคการผลิตอย่างไร เพื่อได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผมต้องการทราบหน่วยงานรับรองมาตรฐานในประเทศ ผมจะติดต่อได้ที่ไหน ขอคำอธิบาย
วิธีแก้ไข :
 
พืชอินทรีย์ หมายถึง พืชหรือผลผลิต ที่ได้จากระบบการผลิตที่ไม่มีการใช้ปัจจัยการผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ พันธุ์พืชตัดแต่งพันธุกรรมและไม่มีสารพิษตกค้าง เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติหมุนเวียนในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีผลิตพืชอินทรีย์ เริ่มจากการเลือกพื้นที่ปลูก ต้องห่างจากถนนหลวง โรงงานและแปลงปลูกพืชที่ใช้สารเคมีอย่างน้อย 500 เมตร นอกจากนี้ แปลงผลิตพืชอินทรีย์ต้องเป็นพื้นที่เลิกการปลูกพืชที่ใช้สารเคมีมาแล้ว 3 ปี ดินที่เป็นกรดจัดให้ปรับปรุงดินด้วยการใส่หินปูนบดโดโลไมต์ หินแร่ยิปซัม แร่ดินเหนียวไพไรต์ หรือซีโอไลต์ ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืชที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี สารปฏิชีวนะและพืชตัดแต่งพันธุกรรม ใส่ดินพรุ หน้าดินที่อุดมสมบูรณ์และไม่มีการปลูกพืชที่ใช้สารเคมีอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ขุยไส้เดือน สาหร่ายทะเล ปุ๋ยน้ำหมักที่ได้จากปลาหรือหอยเชอรี่ ของเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาล ทั้งนี้ ให้เลือกวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่

แหล่งน้ำ ต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมีและเชื้อโรค อีกทั้งต้องมีปริมาณพอเพียงตลอดฤดูปลูก

พันธุ์พืช ควรเป็นพันธุ์ต้านทานศัตรูพืช และที่สำคัญต้องไม่เป็นพืชที่ได้จากการตัดแต่งสารพันธุกรรม

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรค ใช้กำมะถัน คอปเปอร์ซัลเฟต และสารสกัดจากสมุนไพร เชื้อแบคทีเรียกำจัดโรค เช่น ไตรโคเดอร์ม่า หรือบาซิลลัส ซับติลิส แมลงศัตรูพืช ควบคุมและกำจัดด้วยสารสกัดจากดาวเรือง ว่านน้ำสาบเสือ หางไหล และสะเดา เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลงเชื้อไวรัส เอ็นพีวี เชื้อแบคทีเรีย บีพี ไส้เดือนฝอย ตัวห้ำ ตัวเบียน กับดักกาวเหนียว และกับดักแสงไฟ ทั้งนี้ ให้เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้รวมกันตามความเหมาะสม

วิธีกำจัดวัชพืช ให้ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินและไถกลบลงดินก่อนถึงระยะออกดอก หรือคลุมแปลงด้วยพลาสติคสีดำ

การเก็บรักษาและขนส่ง ให้เก็บเกี่ยวตามกำหนดเวลา การเตรียมบรรจุหีบห่อต้องแยกจากโรงเรือนที่หีบห่อพืชที่ได้จากการใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด พร้อมติดเครื่องหมายระบุเป็นพืชอินทรีย์ ระหว่างการขนส่งต้องรักษาความสะอาดไม่ให้ปนเปื้อนสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคทุกชนิด

การออกใบรับรอง ให้ติดต่อที่ กรมวิชาการเกษตร เพื่อกรอกใบสมัครขอให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ พร้อมระบุชื่อผู้ผลิต สถานที่ประกอบการ รายละเอียดของผลผลิต กระบวนการผลิตและลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการผลิตในแหล่งผลิต และบันทึกข้อมูลการผลิตและสุ่มเก็บตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตที่กำหนดไว้ เมื่อผ่านการตรวจสอบ กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองให้ ว่าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไปตามวิธีการของเกษตรอินทรีย์ พร้อมอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์การผลิตพืชอินทรีย์แก่ผู้ผลิตต่อไป ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 579-0151-7 ต่อ 105 และ (02) 579-7520 ในวันและเวลาทำการ

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
แขวงโสมนัส
อำเภอ / เขต :
เขตป้อมปราบฯ
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10100
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 410
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM