เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เกษตรอินทรีย์ เราทำได้ หากเราช่วยกันทำ และไผ่ตงยักษ์
   
ปัญหา :
 
 
"เมื่อมีการเกิด ก็ต้องมีการดับ เป็นเรื่องธรรมชาติ" ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ กล่าวไว้เมื่อประมาณ 2,550 ปีมาแล้ว ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านที่เข้าใจในธรรมะย่อมทราบกันดี

แต่เมื่อมีคำถามว่า แล้วใครล่ะที่มีหน้าที่ให้เกิด? ก็ต้องตอบว่า ท่านทั้งหลายนี่แหละที่สามารถทำให้เกิดได้ เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ต้องดับสูญไป กาลเป็นเช่นนี้แล

ที่ยกเอาบทพระธรรมคำสอนมากล่าวในเบื้องต้นก็เนื่องจากว่า ในปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างใหญ่หลวง อาทิ การตัดไม้ในพื้นที่อาศัย (หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า ตัดไม้ทำลายป่า) แต่ในบทความที่กล่าวถึง เป็นไม้ในพื้นที่อาศัย เลือกสวน ไร่นา ที่พัก บริเวณบ้าน สวนสาธารณะ ริมแม่น้ำ คลอง หนอง บึง ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ทั้งสิ้น ประโยชน์ที่ว่านี้ คือความสามารถของต้นไม้ที่มีคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ต่อมนุษย์ ไม่ใช่สรรพคุณหรือคุณสมบัติของไม้ แต่เป็นความสามารถที่หล่อเลี้ยงมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณทำให้มนุษย์อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้

ความสามารถของต้นไม้ มิได้หมายความว่าเมื่อมีต้นไม้แล้วทุกอย่างจะสมดุล ต้นไม้ยังต้องมีห่วงโซ่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้อีกมากมาย เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุทั้ง 4 ที่กล่าว มีความจำเป็นอย่างมากต่อมวลสรรพสัตว์ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบนโลก

ท่านผู้อ่านครับ ในระยะที่ผ่านมา มีหลายคนที่สนใจและใส่ใจในการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่า โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สุดท้ายก็มีข้อสรุปตรงกันที่ว่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความสมดุล สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แล้วท่านล่ะ พร้อมหรือยัง 365 วัน ท่านใช้เวลาไปทำอะไรบ้าง คงจะมีสักวัน หรือคงต้องมีสักวันที่ท่านคิดถึงธรรมชาติ คิดถึงต้นไม้ เมื่อพร้อมแล้ว ท่านจะรอช้าอยู่ไย ตามเราไปซิครับ ไปปลูกต้นไม้กันเถอะเกษตรอินทรีย์ ทางรอดของกลุ่มเกษตรกร ที่เขาสมิง

ในขณะที่สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงทุกวัน ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งพยายามที่จะพลิกฟื้นสภาพเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะปลูกพืชผลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ เพื่อให้กลุ่มของตนเองหลุดพ้นจากการใช้สารเคมีและหลุดพ้นจากภาระหนี้สิน ท่านเชื่อไหมครับ เขาทำได้จริงๆๆ

เริ่มจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ บ้านท่ากระท้อน รวมตัวกันทดลองทำปุ๋ยหมักใช้ เรียกว่าลองผิดลองถูก อาศัยความมานะอดทนจนประสบความสำเร็จได้ขั้นหนึ่ง และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม นั่นหมายความว่ากลุ่มหรือชุมชนมีความสนใจ กลุ่มเริ่มมีสมาชิกมากขึ้นจึงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก กศน. พัฒนาที่ดินและเกษตรอำเภอ ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ของบประมาณสนับสนุนเพื่อให้กลุ่มเติบโตขึ้น และความฝันของกลุ่มก็เป็นจริง เมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาประเมินผลงานของกลุ่มจัดโครงการงบประมาณสนับสนุน อาทิ งบประมาณสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสม จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ กลุ่มก็ใช้ทักษะและความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดยมี คุณไพฑูรย์ พุ่มทับทิม ประธานกลุ่ม เป็นแกนนำหลักและเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกระบวนการทำงานแบบเป็นทีม เพื่อให้กลุ่มอยู่ได้อย่างมั่นคง พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของชุมชน

หากท่านใดสนใจเข้าศึกษาดูงาน ทางกลุ่มยินดีที่จะต้อนรับ ขอให้ติดต่อประสานงานล่วงหน้า โทร. (089) 932-8892ชนิดและผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาสมิง

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

เป็นผลผลิตหลักของกลุ่ม โดยกลุ่มให้ความสำคัญมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ดินในสวนผลไม้มีความเสื่อมโทรมลง ดินขาดธาตุอาหาร ต้นไม้ให้ผลผลิตน้อยและไม่มีคุณภาพ รายได้ลดลง และกลุ่มเห็นว่าเป็นวัสดุต้นทุนหลัก เป็นปัจจัยขั้นต้นในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโต ปุ๋ยหมักที่กลุ่มผลิตได้จากการหมักเศษพืช มูลสัตว์ รำข้าว แกลบดำ ฟอสเฟต โดโลไมต์ ยิปซัม และน้ำหมักที่ได้จากการหมักปลาผสมกับเปลือกสับปะรด ใช้เวลาในการหมัก เพียง 10-15 วัน ก็สามารถนำไปใช้ในสวนผลไม้และพืชทั่วๆ ไปได้ ไม่ต้องรอนาน

ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

เป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งที่กลุ่มผลิต เนื่องจากวัสดุบางอย่างในการทำปุ๋ยหมักไม่เหมาะที่นำมาหมักแบบกอง เช่น ปลา เศษปลา ใบผักที่เน่าเสีย ผลไม้ จึงต้องนำไปหมักในรูปของเหลว ด้วยการบรรจุใส่ในถังพลาสติค เพื่อให้การย่อยสลายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไผ่ตงยักษ์ ไม้เพื่ออนาคต

ไผ่ตงยักษ์ เป็นไม้ถิ่นดั้งเดิมของประเทศไทย ชอบขึ้นตามภูมิภาคอากาศแบบร้อนชื้น ลำต้นใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางลำโดยเฉลี่ย 5-12 นิ้ว ความสูง 15-20 เมตร ภาษาท้องถิ่นเรียก ไผ่ตงห้าวา ไผ่ตงขะแม ไผ่ตงหม้อ ไผ่กาต

ไผ่ตงยักษ์ขยายพันธุ์โดยวิธีใช้กิ่งแขนงและแยกกอเหง้า ทางชมรมไผ่เศรษฐกิจไทยได้ขยายพันธุ์เพื่อบริการสมาชิกและท่านที่สนใจ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ชนิดนี้ไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีการโค่นตัดมาใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ประมง บ้าน ซุ้มเพิงพัก รีสอร์ต กันเป็นจำนวนมาก มีผู้นิยมซื้อใช้เพราะราคาถูกกว่าวัสดุอื่นๆ แต่มีความคงทนและถือเป็นของแปลกที่ช่างฝีมือภูมิปัญญาไทยทำ และปัจจุบันมีการส่งออกนอก

ไผ่ตงยักษ์ปลูกได้ทุกฤดูถ้ามีน้ำ (ไม่จำเป็นต้องรอปลูกหน้าฝน การรอฤดูทำให้เสียเวลา) เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นถ้าพร้อมปลูกได้เลย ระยะปลูกห่างกันต้นละ 5-7 เมตร ควรปลูกพืชล้มลุกแซมระหว่างแถว เช่น กล้วย ถั่วต่างๆ สับปะรด ข้าว ฯลฯ ฝนไม่ตกควรให้น้ำ ทำให้ดินมีความชื้นสม่ำเสมอ ควรใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูก จะทำให้ไผ่ตงยักษ์เจริญเติบโตไว แทงหน่อได้เร็วขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีผู้นิยมปลูกเป็นสวนป่าไผ่เพื่อการพาณิชย์

สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามและสั่งจองพันธุ์ได้ที่ อาจารย์ทรงยศ พุ่มทับทิม โทร. (089) 931-5626

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 20 ฉบับที่ 416
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM