เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เงาะ พืชทางเลือกใหม่ ของคนบ้านคลองเจริญ หนองบัวลำภู ปลูกก็ได้ รสชาติก็ดี มีเงินใช้ รายได้เพิ่ม
   
ปัญหา :
 
 
คุณมานะ หงส์พูนพิพัฒน์ เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา กล่าวว่า ตำบลบุญทัน มีพื้นที่ลาดเอียงเป็นลูกคลื่นสูงต่ำ สลับกับพื้นที่ทำนา ทำไม้ผลไม้ยืนต้น และทำไร่ บริเวณที่ราบลุ่มติดกับแหล่งน้ำต่างๆ มีภูเขากระจายอยู่ทั่วไป โดยรอบๆ สภาพภูมิอากาศเย็นสบาย อากาศจะร้อนจัดประมาณ 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน) อุณหภูมิประมาณ 35-42 องศาเซลเซียส อากาศจะหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 13-20 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,300-1,800 มิลลิเมตร ต่อปี

ซึ่งมีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น ลำไย ขนุน ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง ยางพารา โดยเฉพาะ เงาะ เป็นไม้ผลที่มีความเหมาะสมปลูกในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก แต่สำหรับบ้านบุญทัน บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีเกษตรกรได้นำเงาะพันธุ์โรงเรียนมาทดลองปลูก จำนวน 130 ต้น ปรากฏว่าให้ผลผลิตและคุณภาพดี รสชาติดี ไม่แตกต่างกับเงาะที่ปลูกในแหล่งกำเนิดของเงาะ เช่นทางภาคใต้หรือทางภาคตะวันออก

คุณสิทธิพร เภาอ่อน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มอีกว่า เงาะ เป็นไม้ผลเมืองร้อน มีอายุนานหลายปี เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิ ระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝน 2,000-3,000 มิลลิเมตร ต่อปี มีการกระจายตัวของฝนสม่ำเสมอ สภาพพื้นที่มีความชื้นสูง 75-85% แต่ต้องการสภาพแห้งแล้งก่อนการออกดอกติดต่อกัน 21-30 วัน แหล่งปลูกไม่ควรสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 650 เมตร ไม่ชอบอากาศที่หนาวเย็น เงาะชอบดินร่วนเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์สูง ความลึกของหน้าดินไม่ควรน้อยกว่า 1 เมตร ความเป็นกรด-เป็นด่าง 5.0-6.5 มีการระบายน้ำได้ดี ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเริ่มให้ผลผลิตมีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เงาะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ออกดอกจนผลแก่ใช้เวลาประมาณ 130-160 วัน นอกจากนี้ เงาะยังสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น รับประทานผลสด ทำเงาะแช่น้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง ทำแยม ไขของเงาะสามารถนำมาทำเป็นสบู่และเทียนไขได้ รากและเปลือกยังสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรได้ด้วย

คุณพจน์ ลำพุทธา เกษตรตำบลบ้านโคกและบุญทัน พร้อมด้วย คุณวสันต์ ส่างสวัสดิ์ เกษตรตำบลนาสี ได้นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ออกดำเนินการประกวดคัดเลือกบุคคลและองค์กรหรือสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2552 ประกอบด้วย คุณสุริยะ อุดมทรัพย์ คุณวรกุล บุตรดาจักร คุณภูริวัฑ พูนสูงเนิน คุณสวง โฮสูงเนิน และ คุณอัมไพร สวนขำ ได้เดินทางไปประกวดกิจกรรมไร่นาสวนผสม ทีมงานไปที่แปลงไร่นาสวนผสม ของ คุณวงเดือน กุลบุตร พบว่าในแปลงดังกล่าวมีการจัดไร่นาสวนผสม มีการปลูกพืชหลายชนิด เช่น เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย ยางพารา ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นสภาพลาดเอียงเล็กน้อย เป็นดินร่วนปนทราย ได้พบเห็นเงาะที่กำลังให้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก ดูจะเป็นจุดเด่นมาก เพราะในเขตอำเภอสุวรรณคูหา มีเกษตรกรปลูกเงาะได้เฉพาะที่ตำบลบุญทัน ทางทีมงานได้ชิมเงาะภายในสวน ปรากฏว่ารสชาติและคุณภาพดีไม่แตกต่างจากแหล่งที่ปลูก เช่นภาคใต้และภาคตะวันออก

คุณวงเดือน กุลบุตร บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เล่าให้ฟังว่า ซึ่งแต่ก่อนทำการเกษตรโดยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อนเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีการลงทุนมาก ประกอบกับปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ไม่ว่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี และผลผลิตออกมาจำหน่ายยังมีราคาตกต่ำมาก บางปีจะมีปัญหาเรื่องฝนทิ้งช่วง หรือไม่เกิดโรคและแมลงระบาดทำลาย ผลผลิตเสียหายและคุณภาพไม่ดี ทำให้ขายผลผลิตไม่ได้ราคาเท่าที่ควร และเป็นคนที่ชอบทดลองปลูกพืชใหม่ๆ โดยได้นำพันธุ์เงาะจากจังหวัดจันทบุรีมาทดลองปลูก เมื่อปี พ.ศ. 2542 จำนวน 20 ต้น เป็นพันธุ์โรงเรียน ซึ่งปลูกได้ประมาณ 1 ปี เห็นว่าเงาะที่ปลูกไว้เจริญเติบโตได้ดี คิดว่าน่าจะให้ผลผลิตแก่ตนเอง ประกอบกับนำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจำหน่ายที่ตลาดในตัวอำเภอสุวรรณคูหา ได้เห็นต้นเงาะที่ร้านมาลัยสน ที่จำหน่ายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น จึงได้ซื้อเงาะพันธุ์โรงเรียนมาปลูกเพิ่มอีกจำนวน 110 ต้น มาปลูกทดแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเริ่มปลูกในปี 2543

คุณวงเดือน เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า เงาะที่นำมาปลูกเป็นเงาะที่ขยายพันธุ์ด้วยการติดตา จำนวน 130 ต้น พื้นที่ 5 ไร่ ในการปลูกครั้งแรกได้เตรียมดินโดยการไถเตรียมดิน จำนวน 1 ครั้ง เพราะพื้นที่เคยปลูกข้าวโพดมาก่อน ทำให้สะดวกในการเตรียมดิน

วิธีการเตรียมหลุมปลูก จะขุดหลุม ขนาดกว้างxยาวxลึก (50X50X50) โดยแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไว้คนละส่วน ตากดินไว้ประมาณ 5 วัน จากนั้นย่อยดินให้ร่วนแล้วผสมปุ๋ยคอก กลบลงในหลุมที่ขุดไว้ให้สูงกว่าระดับ ประมาณ 20-25 เซนติเมตร คุ้ยดินที่เตรียมไว้เป็นหลุมเล็กๆ จากนั้นนำกิ่งพันธุ์เงาะลงปลูกตรงกลางหลุม แล้วกลบดินให้สูงกว่าระดับดินเดิมไม่เกิน 1 นิ้ว จัดต้นเงาะให้ตรง จากนั้นควรปักไม้หลักและใช้เชือกผูกยึดต้น เพื่อป้องกันลมโยก แล้วรดน้ำ และหาเศษวัชพืชมาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น

ส่วนการดูแลรักษาก็มีการกำจัดวัชพืชโดยใช้รถไถเดินตามไถกำจัดวัชพืช ในช่วงที่ปลูกเงาะได้มีการปลูกพืชแซม ได้แก่ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลือง เป็นการเพิ่มรายได้ ในปี 2543-2546 ได้ปีละ 18,000-20,000 บาท เมื่อปี 2547 เงาะที่ปลูกได้ให้ผลผลิตครั้งแรกทำให้เกิดความภูมิใจว่าบ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน สามารถปลูกเงาะได้เหมือนกับภาคใต้และภาคตะวันออก โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ 10 บาท การขายส่วนมากจะขายภายในหมู่บ้านและแจกให้ญาติพี่น้องไปรับประทาน ขายได้เงิน 700 บาท ปี 2548 การขายก็เหมือนกับปีแรก ขายได้เงิน 1,000 บาท และในปี 2549 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ 10 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ10 บาท แต่ขายได้เงิน 4,000 บาท เนื่องจากทั้งขายทั้งแจก และส่วนใหญ่แจกให้แก่ญาติพี่น้องเสียมากกว่า และคิดว่าในปีหน้าจะเอาใจใส่ดูแลรักษามากยิ่งกว่าเดิม เพราะตั้งแต่ปลูกมาไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี การให้น้ำให้แบบรดตามโคนต้นธรรมดา ในปี 2550-2552 จำหน่ายได้ปีละ 30,000-50,000 บาท

หากเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน ติดต่อได้ที่ โทร. (087) 852-8838 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา โทร. (042) 372-229


วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 21 ฉบับที่ 462
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM