รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ E-Waste ]
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Cost effective recovery of lithium from lithium ion battery by reverse osmosis and precipitation : a perspective
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีที่คุ้มค่าสำหรับแยกคืนลิเทียมจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนโดยใช้รีเวิร์สออสโมซิสและการตกตะกอน : มุมมองในภาพรวม
ผู้แต่ง :
Swain, Basudev
แหล่งข้อมูล :
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 93 2018 : 311-319
บทคัดย่อ (Eng) :
Production of lithium from primary resources is lagging behind demand (12% versus 16% in 2016), cost of lithium is increasing (between 40 and 60% in 2016), battery energy density rapidly increasing versus declining cost, and estimated lithium ion battery (LIB) markets size ($77.42 billion by 2024) driven by projected demands for plug-in electric vehicles (PEVs) clearly justifies recycling. PEV technology and projected demand raise several challenges, including lithium demand/scarcity and future technology to recover lithium from LIB waste. To address the circular economy, steady supply chain security, self-reliance, environment safety, environment directive, energy security, resources conservation, futuristic carbon footprint, WEEE directives and waste crime, recycling of LIB is an absolute essential. During the last decade, LIB recycling research and industrial recycling of LIB have attracted the interest of researchers, industrialists, and environmentalists. All have reported progress in the recovery of valuable metals like Co, but have rarely focused on lithium recovery. Hence, this paper addresses logical hypothesis and application of available technology in a fashion where lithium recycling from LIB can be addressed.
#LithiumRecovery #LithiumIonBattery #BatteryRecycle #Wastewater
บทคัดย่อ (ไทย) :
การผลิตลิเทียมที่เพิ่มไม่ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้น ราคาลิเทียมในตลาดโลกสูงขึ้น การเพิ่มความหนาแน่นพลังงานขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง ขนาดตลาดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน เป็นปัจจัยให้เกิดความท้าทายในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน งานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการแยกคืนโลหะมีค่าอย่างโคบอล์ตจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน งานวิจัยนี้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการแยกคืนลิเทียมจากน้ำเสียของกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไออนหลังแยกคืนโคบอลต์ออกแล้ว โดยใช้วิธีโลหวิทยาสารละลายเพื่อแยกคืนลิเทียมจากน้ำเสีย เพิ่มความเข้มข้นของลิเทียมด้วยวิธีรีเวอร์สออสโมซิส และทำให้ลิเทียมที่แยกคืนได้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีตกตะกอน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถรวมเข้ากับกระบวนการแยกคืนโคบอล์ตจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ ทำให้ประหยัดต้นทุนขึ้น
#ลิเทียม #แบตเตอรี่ลิเทียมไออน #การแยกคืนลิเทียม #รีไซเคิลแบตเตอรี่ #น้ำเสีย
ประเภทเอกสาร :
Journal
หมายเหตุ :


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ