ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 1 ถึง 25 จากที่พบ 282 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสารประเมินผลงานวิชาการ/ชื่อผู้เขียน
 
1
การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียมในข้าว
  ชื่อผู้เขียน       : สุจิตรา วิมลจิตต์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์  
2
การควบคุมปริมาณเกลือละลายน้ำซัลเฟตในดินราชบุรี
  ชื่อผู้เขียน       : ชลัย ศรีสุข  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : อรวรรณ ไพบูลย์วัฒนผล  
3
การจัดทำคู่มือการทดสอบการหาปริมาณซิลิคอน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี ในตัวอย่างแผ่นอะลูมิเนียมเปล่า
  ชื่อผู้เขียน       : นีระนารถ แจ้งทอง  
4
การจัดทำเอกสารเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ : การหาปริมาณซิลิคอน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสีในตัวอย่างแผ่นอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมโลหะผสมประเภท 1100 และตัวอย่างอะลูมิเนียมโลหะผสมประเภท 3003
  ชื่อผู้เขียน       : เรณู ตามไท  
5
การจำแนกชนิดของโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  ชื่อผู้เขียน       : จินตนา ลีกิจวัฒนะ  
6
การใช้วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts : เทคนิคการค้นคว้า
  ชื่อผู้เขียน       : อุดมลักษณ์ เวียนงาม  
7
การใช้วารสารสาระสังเขป Food Science and Technology Abtracts และแหล่งที่มีวารสารอ้างถึงในประเทศไทย
  ชื่อผู้เขียน       : อภิญญา มูนาวี  
8
การตรวจพิสูจน์ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์
  ชื่อผู้เขียน       : จรสพร เสนะวัต  
9
การตรวจพิสูจน์รังนกแท้
  ชื่อผู้เขียน       : บังอร บุญชู  
10
การตรวจพิสูจน์หาองค์ประกอบของตัวอย่าง
  ชื่อผู้เขียน       : คมสัน ตันยืนยงค์  
11
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดลองน้ำมันและไขมัน
  ชื่อผู้เขียน       : ชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : ภัทรา ปัญญวัฒนกิจ  
12
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบตัวอย่างเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าเจือต่ำด้วยเครื่องสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณภา ตันยืนยงค์  
13
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและการคำนวนค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ : การหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างสารส้มน้ำ
  ชื่อผู้เขียน       : สอิ้ง จักษุศิลา  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : โสรดา ขุนโหร  
14
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์คอเลสเตอรอลในนมและผลิตภัณฑ์นม
  ชื่อผู้เขียน       : อารี ชูวิสิฐกุล  
15
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
  ชื่อผู้เขียน       : นพมาศ สะพู  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : รวิวรรณ อาจสำอาง  
16
การตรวจสอบพารามิเตอร์ของเครื่อง Atomic Absorption spectrophotometer
  ชื่อผู้เขียน       : จิรสา กรงกรด  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : โศรดา ขุนโหร  
17
การตรวจสอบพารามิเตอร์ของวิธีทดสอบปริมาณแคดเมียมในตัวอย่างโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์
  ชื่อผู้เขียน       : โศรดา ขุนโหร  
18
การตรวจสอบพารามิเตอร์ของวิธีทดสอบปริมาณเหล็กในตัวอย่างโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์
  ชื่อผู้เขียน       : จิรสา กรงกรด  
19
การเตรียมสารกรองเคลือบผิวแมงกานีสไดออกไซด์เพื่อกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาล
  ชื่อผู้เขียน       : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์  
20
การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี : การเปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีในตัวอย่างเหล็กกล้าคาร์บอนเจือต่ำ (low alloy steel)
  ชื่อผู้เขียน       : ปัทมา นพรัตน์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : เรณู ตามไท , นีระนารถ แจ้งทอง  
21
การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
  ชื่อผู้เขียน       : ศรีสุดา หร่มระฤก  
22
การทดสอบแบตเตอร์รี่ (BATTERY)
  ชื่อผู้เขียน       : ชัชชัย นบธีรานุภาพ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : เกรียงไกร โซวเจริญสุข  
23
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราสายพันธุ์กลายแอสเพอร์จิลลัส ไนเจอร์ พี4 (Aspergillus Niger P4) ต่อการย่อยสลายเซลลูโลส
  ชื่อผู้เขียน       : รัตนา สุขสรรค์  
24
การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วด้วยยางพารา
  ชื่อผู้เขียน       : กาจพันธ์ สกุลแก้ว  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน : พายับ นามประเสริฐ , เดือนเพ็ญ วนิชพิมลอนันต์  
25
การนำฝุ่นทรายดำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดกากตะกอนโครเมียม
  ชื่อผู้เขียน       : วราภรณ์ กิจชัยนุกูล  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, October 7, 2015 3:15 PM