พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ
   เลือกประเภทบทความ          

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 1 - 8 จากที่พบ 8 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
การศึกษาความปลอดภัยของเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่ผลิตจากน้ำผัก ผลไม้ และสมุนไพรชนิดที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (สาระน่ารู้)
2
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไม้สดหั่นชิ้นจากร้านหาบเร่แผงลอยที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานคร (Microbiological quality of fresh-cut fruits from street vendors sold in Bangkok) (วารสารผลงานวิชาการ)
3
จุลินทรีย์ในผลไม้พร้อมบริโภคที่จำหน่ายตามรถเข็นและร้านแผงลอย (สาระน่ารู้)
4
จุลินทรีย์ในผักและผลไม้ (สาระน่ารู้)
5
น้ำผลไม้คุณค่าแฝงอันตราย (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
6
โลกร้อน ก่อโรคร้าย (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
7
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (สาระน่ารู้)
8
สุขลักษณะในห้องครัว (สาระน่ารู้)

หน้าที่ [1]


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:45 PM