พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562 
จัดทำโดย .. สล.  

   
2
รายงานประจำปี 2561 annual report 2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   
3
รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2560 
จัดทำโดย .. สท.  

   
4
สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย 
จัดทำโดย .. คณะผู้จัดทำ วศ.  

   
5
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561 
จัดทำโดย .. สล.  

   
6
รายงานประจำปี 2560 (annual report 2017) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   
7
เอกสารทางวิชาการเครื่องปั้นดินเผา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
จัดทำโดย .. ฟว.  

   
8
เอกสารทางวิชาการเครื่องปั้นดินเผา 
จัดทำโดย .. ฟว.  

   
9
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2559 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
10
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 สิงหาคม 2560 
จัดทำโดย .. สล.  

   
11
รายงานประจำปี 2559 (annual report 2016) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   
12
รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2559 
จัดทำโดย .. สท.  

   
13
คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. คณะผู้จัดทำ วศ.  

   
14
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงการทดสอบสินค้า OTOP 
จัดทำโดย .. คณะผู้จัดทำ วศ.  

   
15
รายงานประจำปี 2558 (annual report 2015) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:44 PM