เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ

พิมพ์ชื่อเอกสารที่ต้องการ

รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 63 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสารประกอบการอบรม
 
1.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
2.
TQM โครงการศิลปาชีพ
3.
กระบวนการผลิต การตกแต่งลวดลาย การพัฒนารูปแบบ และศึกษาดูงาน หัวข้อ "กระบวนการผลิต"
4.
การแกะลวดลายนูนต่ำดอกลีลาวดีตกแต่งอ่างสำหรับสปา
5.
การแกะลายผลิตภัณฑ์เซรามิก
6.
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยวิธีปั้นอิสระ
7.
การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน
8.
การควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อดินท้องถิ่น พร้อมดูงาน
9.
การควบคุมคุณภาพในการเตรียมเนื้อดิน
10.
การตกแต่งเซรามิกส์ด้วยเทคนิคโมเสค
11.
การตกแต่งด้วยการเขียนสีใต้เคลือบ (Under Glaze Decoration)

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ

 

 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:36 PM