พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ
   เลือกประเภทบทความ          

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 1 - 10 จากที่พบ 10 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
การตรวจสอบข้อบกพร่องในรางรถไฟ (Rail flaw detection) (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
2
การประมาณความไม่แน่นอนของการวัดคุณสมบัติทางกลในการทดสอบแรงดึง (สาระน่ารู้)
3
การประมาณความไม่แน่นอนในการวัดความแข็ง (สาระน่ารู้)
4
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของทองแดงโดยการทำเป็นอัลลอย (สาระน่ารู้)
5
การรู้สภาพวัสดุ (Material state awareness) (สาระน่ารู้)
6
การวิเคราะห์ความเสียหายในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่เสียรูปที่อัตราความเครียดที่แตกต่างโดยใช้กลไกความเสียหายต่อเนื่อง (วารสารผลงานวิชาการ)
7
คลื่นที่ใช้ในการวัดทางอัลตราโซนิค (Wave applied in ultrasonic mesurement) (เมษายน 2557) (สาระน่ารู้)
8
ความแข็ง (Hardness) (สาระน่ารู้)
9
ความเค้นและความเครียดในโลหะ (Stress and Strain in metals) (สาระน่ารู้)
10
ผลกระทบของอัตราความเครียดต่อการวัดสมบัติทางกลของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (วารสารผลงานวิชาการ)

หน้าที่ [1]


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:45 PM