ชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการ
 
 
King Rama 4
 
Albert Einstein
Louise Pasteur
Alexander Graham Bell
Andre marie ampere
Anton Laurent Lavoisier
Anton Van Leeuwenhook
Archimedes
Benjamin Franklin
Charles Robert Darwin
Edward Jenner
Madam Marie Curie
George Simon Ohm
Alessandro Volta
Thomas Alva Edison
Louis Johann Rudolph Agassiz
Aristotle
Niels Bohr
Robert Boyle
Henry Cavendish
Nicolaus Copernicus
Leonardo da Vinci
Humphrey Davy
Rudof diesel
Micheal Faraday
Alexander Flemming
Galileo Galilei
Hippocrates
Johannes Kepler
Wilhelm Korad Roentgen
Carolus Linnaeus
Guglielmo Marcony
James Clark Maxwell
Alfred Nobel
Pierre Curie
Max Planck
Plato
Joseph Priestly
Pythagorus
Benjamin Thomson
Ernest Rutherford
Karl Wilhelm Scheele
George Stephenson
James Watt
Wright brother
Sir Isac Newton
George Westinghouse
Samuel Morse
William Harvey

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, November 30, 2010 10:03 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร