พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 211 - 225 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
รายงานประจำปี 2553 (annual report 2010) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จัดทำโดย .. สล.  

   
2
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 มิถุนายน 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   
3
รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2553 
จัดทำโดย .. สท.  

   
4
รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2552 
จัดทำโดย .. สท.  

   
5
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   
6
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 1/2554 ตุลาคม 2553-มกราคม 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   
7
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2553 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2553 
จัดทำโดย .. สล.  

   
8
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2553 มิถุนายน-กันยายน 2553 
จัดทำโดย .. สล.  

   
9
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2553 
จัดทำโดย .. สล.  

   
10
ผลงานวิจัยของ วศ.:เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม ชุมชนและ SMEs 
จัดทำโดย .. ทช.  

   
11
เทคโนโลยี วศ. เพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม 
จัดทำโดย .. ทช.  

   
12
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 มิถุนายน 2553 
จัดทำโดย .. สล.  

   
13
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 
จัดทำโดย .. สล.  

   
14
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 1/2553 ตุลาคม-มกราคม 2553 
จัดทำโดย .. สล.  

   
15
รายงานประจำปี 2552 (annual report 2009) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จัดทำโดย .. สล.  

   

หน้าที่  ...8|9|10|11|12|13|14|[15]|16|17 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:44 PM