พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ  
เรื่องที่ 1 ถึง 26 จากที่พบ 26 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน [2551]
2
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 101/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
3
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 187/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
4
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 188/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานจัดสร้างประติมากรรม
5
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 225/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
6
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 244/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานจัดสร้างประติมากรรม
7
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 285/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
8
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 304/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
9
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 375/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
10
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 462/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
11
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 484/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
12
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 485/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
13
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 565/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
14
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 90/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
15
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2543 (รวม 240 คำสั่ง)
16
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี พ.ศ. 2542 (รวม 278 คำสั่ง)
17
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี พ.ศ. 2544 (รวม 302 คำสั่ง)
18
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานจัดสร้างประติมากรรม ที่ 1/2549 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมงานสร้างประติมากรรม
19
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานจัดสร้างประติมากรรม ที่ 2/2549 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์
20
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 1/2548 เรื่อง แต่งตั้งทีมผลักดันจัดการองค์ความรู้ภายในสำนัก/โครงการ/กอง
21
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ [7/10/45]
22
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) [21/2/49]
23
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 267) [24/6/54-ฉ3]
24
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 267) [2424/6/54-ฉ2]
25
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๗๐) [29/10/22]
26
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

1 คลิกที่ "หัวข้อชื่อเอกสาร" เพื่อดูรายละเอียด

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
ฺBulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
มาตรา(63)
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)
มาตรา 9  (1413)
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (24)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1336)

 

สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:46 PM