พิมพ์ชื่อเรื่องหรือปีที่ต้องการ  
เรื่องที่ 1 ถึง 24 จากที่พบ 24 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1
การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเซรามิกแห่งชาติ [2548]
2
การตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [28/4/2547]
3
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4
การลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับ ILAC [2549]
5
การสมัครและผลการสมัครเป็นสมาชิกประเภท Full Member และการยอมรับร่วมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับ APLAC [2549]
6
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร่างพระราชบัญญัติสถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.....) และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 เรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเซรามิกแห่ง
7
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเซรามิกแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเซรามิกและแก้ว ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
8
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 [2550]
9
ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 [2549]
10
แจ้งผลการตรวจแนะนำการปฏิบัติตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร [30/6/52]
11
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราช
12
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [1/12/43-2]
13
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [21/10/42]
14
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [1/12/43]
15
มติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้องกับงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2502-2551 (รวมบัญชีรายชื่อที่สืบค้นจากเว็บไซต์)
16
ร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การมหาชน รวม 4 ฉบับ
17
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร่างพระราชบัญญัติสถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546)
18
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม 3 ฉบับ
19
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 4/2550 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1 (ชั้น 1) อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
20
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในปีงบประมาณ 2547]
21
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28/12/2547]
22
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [หนังสือยืนยันจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]
23
ส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2550 ลงเว็บไซต์ วศ.

1 คลิกที่ "หัวข้อชื่อเอกสาร" เพื่อดูรายละเอียด

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
ฺBulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
มาตรา(63)
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (15)
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (6)
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (6)
7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน … (10)
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด (26)
มาตรา 9  (1413)
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย (0)
9(2) นโยบายหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (14)
9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (27)
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (12)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง (0)
9(6) สัญญาสัมปทาน (0)
9(7) มติ ค.ร.ม. หรือมติคณะกรรมการ (24)
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (1336)

 

สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:46 PM