ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 101 ถึง 125 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
101
การวัดความหนาผิวชุบของผลิตภัณฑ์ชุบเคลือบผิว
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สายพิณ สืบสันติกุล  
102
การวิเคราะห์ " บันทึกผล " และเปรียบเทียบการบริการสารนิเทศในระบบคุณภาพระหว่างปี พ.ศ. 2544-2546 ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : เพ็ญพิชชา เข็มเงิน  
103
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในกากอุตสาหกรรม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วราภรณ์ กิจชัยนุกุล  
104
การวิเคราะห์เพื่อหาชนิดของยางและการทดสอบตัวอย่างกรมศุลกากรเพื่อการจัดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดรุณี วัชราเรืองวิทย์  
105
การวิเคราะห์หาค่าความผิดพลาดในการหาค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ภัคนัย ทองทิอัมพร  
106
การวิเคราะห์หาชนิดของเส้นใย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เดือนเพ็ญ วนิชพิมลอนันต์  
107
การวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบของพลาสติกในห้องปฏิบัติการ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จินตนา ลีกิจวัฒนะ  
108
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในฝุ่น, เถ้า และดิน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วราภรณ์ กิจชัยนุกุล  
109
การวิเคราะห์องค์ประกอบของโคลทาร์อีนาเมล
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณี อู่ไพบูลย์  
110
การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนนำร่องเส้นด้ายชนิดเซรามิกดั้งเดิม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณา ต. แสงจันทร์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สุจินดา โชติพานิช , สุทธิชัย ทีปประสาน  
111
การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนนำร่องเส้นด้ายเนื้ออะลูมินาสีแดงม่วง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณา ต. แสงจันทร์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สุจินดา โชติพานิช , สุทธิชัย ทีปประสาน  
112
การวิจัยและพัฒนาเนื้อดินหล่อและเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดราชบุรี
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณา ต. แสงจันทร์  
113
การวิจัยและพัฒนาสีเซรามิกชนิดสปิเนลสีน้ำเงินและสีชมพู
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณา ต. แสงจันทร์  
114
การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์แผ่นกรองเซรามิกทนไฟชนิดซิลิกอนคาร์ไบด์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชลัย ศรีสุข  
115
การศึกษาการใช้ Catalyst ในการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กิตติพร เหล่าแสงธรรม  
116
การศึกษาการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กุหลาบ เลขาขำ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สำรวล ดำแดง  
117
การศึกษาการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พรรณดาว รัตชะถาวร  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ชื่นจิต อาทร  
118
การศึกษาการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กุหลาบ เลขาขำ  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สำรวล ดำแดง  
119
การศึกษาการปนเปื้อนของซาลโมเนลลาในแหนม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นพมาศ สะพู  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : รวิวรรณ อาจสำอาง  
120
การศึกษาการประมาณค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวล
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข  
121
การศึกษาการประเมินค่าความร้อนของถ่านหินโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบอัลทิเมต
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กานดา โกมลวัฒนชัย  
122
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟอสเฟตในกระถางหญ้าแฝกที่ผสมปุ๋ย สูตรต่างๆ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ทวีลักษณ์ อ้นองอาจ  
123
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินซีในน้ำส้ม 100% เมื่อเก็บในขวดแก้วใสและขวดแก้วสีชา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นงนุช เมธียนต์พิริยะ  
124
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของถุงพลาสติกโพลิโพรพิลีน (พีพี) ที่ใช้บรรจุอาหารขณะร้อน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปราณี วิเศษ  
125
การศึกษาการพัฒนาการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในปุ๋ยเคมี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กิตติพร เหล่าแสงธรรม  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM