ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 26 ถึง 50 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
26
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราสายพันธุ์กลายแอสเพอร์จิลลัส ไนเจอร์ พี4 (Aspergillus Niger P4) ต่อการย่อยสลายเซลลูโลส
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : รัตนา สุขสรรค์  
27
การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วด้วยยางพารา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กาจพันธ์ สกุลแก้ว  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : พายับ นามประเสริฐ , เดือนเพ็ญ วนิชพิมลอนันต์  
28
การทำภาพเหมือนด้วยเม็ดดินสี (เลียนแบบการปักผ้าครอสติช)
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : วิเวก อรุณรัตน์  
29
การนำฝุ่นทรายดำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดกากตะกอนโครเมียม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วราภรณ์ กิจชัยนุกูล  
30
การประกันคุณภาพการทดสอบหาค่าความแข็งของยางรองคอสะพาน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดรุณี วัชราเรืองวิทย์  
31
การประกันคุณภาพวิธีการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยและของแข็งที่ละลายได้ในน้ำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ณตะวัน ทิพย์วิเศษ  
32
การประกันคุณภาพวิธีการวิเคราะห์บีโอดีในตัวอย่างน้ำเสีย-น้ำทิ้ง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พัชรียา ฉัตรเท  
33
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณ ซิลิคอน เหล็ก ทองแดง แมงกานีสและสังกะสีในตัวอย่างแผ่นอะลูมิเนียมโลหะผสมประเภท 3003
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณภา ตันยืนยงค์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วนิดา ชุลิกาวิทย์  
34
การประมาณค่าของแข็งแขวนลอยและของแข็งที่ละลายได้ในน้ำก่อนการวิเคราะห์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ณตะวัน ทิพย์วิเศษ  
35
การประมาณค่าอะโรมาติกและค่าจุดวาบไฟจากสมบัติทางฟิสิกส์ของน้ำยาล้างลำกล้องปืน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณี อู่ไพบูรณ์  
36
การประเมินความแม่นยำของการวัดค่า Contact resistance
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรินทร์ อรรถกิจการค้า  
37
การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงของพืชและสัตว์น้ำจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำน้ำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เทพวิทูรย์ ทองศรี  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ธิดา เกิดกำไร  
38
การประเมินค่าความร้อนของถ่านหินโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบพรอกซิเมต
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กานดา โกมลวัฒนชัย  
39
การประเมินคุณภาพอากาศด้านฝุ่นรวมและก๊าซมัลดีไฮด์ภายในอาคารสำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นเรศ เชื้อสุวรรณ  
40
การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เทพวิทูรย์ ทองศรี  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : อมรพล ช่างสุพรรณ  
41
การประเมินผลการฝึกอบรม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อนุสิทธิ์ สุขม่วง  
42
การปรับปรุงคุณภาพดินบอลเคลย์ของโรงงานเหมืองบ้านปู
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นงลักษณ์ บรรยงวิจัย  
43
การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนในปุ๋ยเคมี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สมชาติ น้อยฉายา  
44
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ชำรุดให้มีคุณค่า
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : วินัต สุนทรวุฒิคุณ  
45
การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดดแบบกรมวิทยาศาสตร์บริการ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สรรค์ จิตรใคร่ครวญ  
46
การเปรียบเทียบผลการวัดการส่งผ่านของแสงสีขาวจากเครื่องวัด 2 ชนิด
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ภัคนัย ทองทิอัมพร  
47
การเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลของห้องปฏิบัติการในกิจกรรมทดสอบความชำนาญด้านน้ำมันหล่อลื่น
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณี อู่ไพบูรณ์  
48
การเปรียบเทียบวิธีทดสอบหาความหนาแน่นของเม็ดพลาสติกโดยวิธีพิดโนมิเตอร์กับวิธีเดนซิตี้-เกรเดียน คอลัมน์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เดือนเพ็ญ วินชพิมลอนันต์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สิริวรรณ ลี้ศิริสรรพ์  
49
การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในหนังฟอก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เปรมใจ อรรถกิจการค้า  
50
การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ในวัสดุใส่รอยต่อ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เปรมใจ อรรถกิจการค้า  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM