ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 176 ถึง 200 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
176
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในเครื่องดื่มเกลือแร่
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พิมพาภรณ์ ไตรณรงค์สกุล  
177
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พูนทรัพย์ วิชัยพงษ์  
178
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารลดแรงตึงผิวแคตไออนิก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : คมสัน ตันยืนยงค์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สมจิตต์ บวรวัฒนาโสภณ  
179
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีหาน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบบนลวดเหล็กโดยวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกับวิธีแอนติโมนี (III) คลอไรด์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดนัย กิจชัยนุกูล  
180
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของเยื่อกระดาษที่ผลิตด้วยกระบวนการแบบโมโนซัลไฟท์จากฟางข้าวใหม่
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จิระศักดิ์ ชัยสนิท  
181
การศึกษาเปรียบเทียบสารละลายที่ใช้ในการสกัดวิตะมินซีจากตัวอย่างน้ำผลไม้
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นงนุช เมธียนต์พิริยะ  
182
การศึกษาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดการวัดค่าสภาพการนำความร้อน
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ภัคนัย ทองทิอัมพร  
183
การศึกษาผลิตทุเรียนผงเพื่ออุตสาหกรรม (Study on Durian Powder Production for Industrial Scale)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณดี บินไชย  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ปฏิญญา คงแป้น , ชุติมา ศรสำราญ  
184
การศึกษาพัฒนาวิธีการย่อยสลายตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์แคดเมียมด้วยระบบไมโครเวฟ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุภาพร โค้วนฤมิตร  
185
การศึกษาพัฒนาวิธีแยกองค์ประกอบของกาวเคลือบท่อพ่นยาการเกษตรและน้ำยาทำความสะอาดเส้นลวด
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์  
186
การศึกษาพัฒนาวิธีแยกองค์ประกอบของน้ำยาขัดเงาโลหะชนิดน้ำและกาวเคลือบหนังสัตว์ Neofilm
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์  
187
การศึกษาพัฒนาวิธีวิเคราะห์แคลเซียมในน้ำอุปโภคบริโภค
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อังสนา ฉั่วสุวรรณ์  
188
การศึกษาพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์กระดาษบรรจุหีบห่อ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปัทมา นพรัตน์  
189
การศึกษาพัฒนาวิธีหาปริมาณ Escherichia coli ในอาหาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณี สมพร  
190
การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์แข็ง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วรรณี อู่ไพบูลย์  
191
การศึกษามลพิษจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ขาว
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุรัตน์ เพชรเกษม  
192
การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะและการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี ทั่งพิทยกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : สุนทรี เปรื่องการ  
193
การศึกษาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี ทั่งพิทยกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ปราณี วิเศษ , สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์  
194
การศึกษาและประเมินผลบริการค้นเรื่องของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สันทนา อมรไชย  
195
การศึกษาและพัฒนาการบริหารงานเชิงคุณภาพของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : กุหลาบ เลขาขำ  
196
การศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ถวันโรจน์ จรรยานิมิตร์  
197
การศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในการแพทย์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วิชัย สมเจตนากุล  
198
การศึกษาวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชัชชัย นบธีรานุภาพ  
199
การศึกษาวิเคราะห์คู่มือช่วยค้นคว้าสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อัญญาดา ตั้งดวงดี  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ดาเรศ บรรเทิงจิตร  
200
การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน้ำในปุ๋ยเคมีโดย Flame Photometric Method
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กิตติพร เหล่าแสงธรรม  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM