ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 226 ถึง 250 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
226
การศึกษาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบของสารที่ใชัเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุนี ลาวัณยากุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข  
227
การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในน้ำบริโภค
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จรสพร เสนะวัต  
228
การศึกษาวิธีหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างที่มีเกลือมาก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุจิตรา วิมลจิตต์  
229
การศึกษาส่วนประกอบของกรดไขมันในน้ำมันปาล์ม
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปราณี แซ่โค้ว  
230
การศึกษาสารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตและฮาร์ดเคลย์ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กาจพันธ์ สกุลแก้ว  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : อนุรักษ์ ศรีสมศักดิ์  
231
การศึกษาสารตัวเร่ง DPG และ MBTS ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติ .
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : กาจพันธ์ สกุลแก้ว  
232
การศึกษาสูตรและเทคโนโลยีการผลิตยางแขวนท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พายับ นามประเสริฐ  
233
การศึกษาสูตรและเทคโนโลยีการผลิตยางชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : พายับ นามประเสริฐ  
234
การศึกษาหาปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำจากถุงมือยางทางการแพทย์และเทคนิคการลดปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ดรุณี วัชราเรืองวิทย์  
235
การศึกษาหาปริมาณสารป้องกันการไอออไนซ์ที่สะสมในการวิเคราะห์อะลูมิเนียม แบเรียม และโซเดียมด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นีระนารถ แจ้งทอง  
236
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการหล่อแข็งโดยใช้ฝุ่นทรายดำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อนนท์ ป้อมประสิทธิ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วราภรณ์ กิจชัยนุกูล  
237
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการหล่อแข็งปูนซีเมนต์ผสมฝุ่นทรายดำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วราภรณ์ กิจชัยนุกูล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : อนนท์ ป้อมประสิทธิ์  
238
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับวิธีวิเคราะห์เซอร์โคเนียมด้วยเครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยวิธี Simplex optimiazation
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ปัทมา นพรัตน์  
239
การศึกษาหาองค์ประกอบของ CALCIUM NITRATE FIELD GRADE
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วารุณี วงศ์พยัต  
240
การศึกษาหาองค์ประกอบของกาวหยอดลูกขนไก่
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ยุพา รุ่งเวชวุฒิวิทยา  
241
การศึกษาหาองค์ประกอบของสารกำจัดเชื้อรา Zinc Pyrithione
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วารุณี วงศ์พยัต  
242
การศึกษาองค์ประกอบของน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ยุพา รุ่งเวชวุฒิวิทยา  
243
การศึกษาองค์ประกอบและชนิดของเส้นใยในผ้าเบรกรถยนต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สายพิณ สืบสันติกุล  
244
การศึกษาอายุการเก็บของปลาป่นและผลิตภัณฑ์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี ทั่งพิทยกุล  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : ธวัช นุสนธรา  
245
การศึกษาอิทธิพลของความดันแป้นวงแหวนกดชิ้นทดสอบต่อค่าความต้านแรงดันทะลุ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : จรวย ธงไชย  
246
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความต้านแรงกดของกระดาษทำกล่องลูกฟูก
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : จรวย ธงไชย  
247
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง อี.โคไล (E.coli ATCC 25922) และเอนเทอโรแบคเตอร์ แอโรจีเนส (Enterobacter aerogenes ATCC 13048)
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ชุติมา วิไลพันธ์  
248
การสร้างเครื่องทดสอบการดัดโค้งท่อยาง
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ประดับ สว่างศรี  
249
การสร้างเครื่องทดสอบความต้านทานต่อการทะลุที่อุณหภูมิสูงของเทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์ โพลิไวนิลคลอไรด์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อภินันท์ อุปการะกุล  
250
การสร้างเครื่องทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ของยางฟองน้ำลาเทกซ์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : อภินันท์ อุปการะกุล  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM